اجوج و مجوج

تلفظ آنها هم با همزه و هم بي همزه آمده است و دو لفظ مزبور عجمي هستند ولي اشتقاق نظير چنين کلماتي در سخن تازي از . یکی از داستان های جالب قرآنی، داستان یاجوج و ماجوج و مواجه ذوالقرنین با آنهاست

2022-12-06
    كتاب د مصطفى ابو سعد كيف تعد أبنك
  1. Aug 25, 2021 · یأجوج و مأجوج که بودند؟/
  2. 3 آل عمران Aal-Imran
  3. ‎اجوج مجوج‎
  4. :: يأجــوج ومأجــوج::