ر زام

تفرگ رارا یسررب روم سیروم یبآ زام ر اهشوم ییاضف هظفاح یرزت هیرخآ هب 12/18±1/2 زا جنشت جنپ هلحرم ر ندنام یااب نامز و 1/58±5/11هب 1/6±5/17زا هلمح هلحرم شهاک بس یرا ینیم لکش هب UDCA یرزت راب هزناپ :اه هتفای الحـ. ـم الاقتصـ

2022-12-01
    تصميم استيكر لاصق
  1. ـواب دمشـ
  2. 9
  3. ، )1608 یازی ر
  4. يسانشراک رانيمس شرازگ
  5. Mrwan Ibrahim