ز غ رف اس م ګ

غزل شمارهٔ ۳۱۷: فاش . ا ه tّ cj ! ˝ ندراˆ ا مد%= ˙;3 5 nد ،د% ˙;3 ن ˚

2022-12-02
    صورة كلمات بحرف غ كرتون
  1. ١
  2. زخارف وتشكيلات جاهزة لأسم اسامة
  3. درک لاکه و د یب وک نی م ز رب ار ازب
  4. bigram_freqs at master · tesseract-ocr/langdata